Bouwmanagement

De kernprincipes in het bouwmanagement vormen de aspecten faseren, beheersen en beslissen. Door fasering worden projecten opgedeeld in beheersbare delen en worden opdrachtgevers in staat gesteld op de juiste momenten beslissingen te nemen.

ERVEE huisvestingsmanagement & advies verstaat de principes van het beheersen en bewaken van de aspecten geld, organisatie, tijd, informatie kwaliteit en vergunning (GOTIK-V) tijdens alle fasen van het bouwproces.

We ondersteunen opdrachtgevers dan ook vanaf de eerste ideeën tot de uiteindelijke realisatie en ingebruikname of verkoop/verhuur van de huisvesting. Eisen en wensen worden geïnventariseerd en beschreven in een programma van eisen; het belangrijkste document in de uitwerking van een bouwinitiatief. Er wordt een reële planning gemaakt en een realistisch budget vastgesteld. Daarnaast wordt een beheersplan opgesteld waarin is aangegeven op welke wijze partijen binnen de projectorganisatie functioneren (taken en verantwoordelijkheden, wijze van communiceren en informeren, e.d.) en binnen welke randvoorwaarden.

Met de juiste uitgangspunten wordt de voorbereiding van het bouwproject ter hand genomen. Samen met de opdrachtgever wordt gezocht naar de juiste partners en wordt het plan uitgewerkt tot op het gewenste niveau. Welk niveau dit betreft hangt af van de wensen van de opdrachtgever . Of het nu gaat om de formulering van prestatie-eisen, publiek private samenwerking (PPS), Design Build Maintain Finance en Operate (DBMFO) of europees aanbesteden, ERVEE huisvestingsmanagement & advies staat opdrachtgevers hierin bij.
Een goede voorbereiding is het halve werk! Dit geldt zeker voor bouwprojecten. Na een goede voorbereiding zou de uitvoering en oplevering van een bouwwerk procesmatig in principe een ‘abc-tje’ moeten zijn. Met de selectie van de juiste uitvoerende partijen zou dit ook in bouwkundig-technische zin moeten gelden. Helaas blijkt de praktijk weerbarstiger en is de behoefte aan een partij die alles in goede banen leidt vaak aanwezig.

Nadat de oplevering heeft plaatsgevonden verdwijnen de meeste betrokken partijen van het toneel en wordt het gebouw overgedragen aan de eigenaar en/of gebruikers. Voordat het gebouw in gebruik kan worden genomen moet er vaak nog heel wat gebeuren. Door vooraf verhuizing, vergunning, inrichting, e.d. goed te regelen kan worden voorkomen dat een goed bouwproces eindigt in een echec.

Ervee © 2024

Ontwerp & realisatie - Shadow IS

img img